About
Trauscore là website c?p nh?t t? s? tr?c ti?p bóng dá, bóng r?, esports, tennis v?i t?c d? nhanh, d?y d? và chính xác nh?t t?i Châu Á nói chung và Vi?t Nam nói riêng. Ð?n v?i website c?a chúng tôi b?n s? nh?n du?c t?t c? các thông tin nhu t? s? tr?c tuy?n, t? l? cá cu?c tr?c tuy?n, livescore, k?t qu?, l?ch thi d?u, b?ng x?p h?ng. Ngoài ra chúng tôi còn cung c?p cho b?n kho d? li?u kh?ng l? v? các gi?i bóng dá l?n nh? trên th? gi?i nhu: Ngo?i H?ng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Champion League, World Cup.
Comments
Issues with this site? Let us know.